โครงการชลประทานลำพูน

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

66

244.51

9.05

12.42

232.08

5.08

งบประจำ

16

1.76

0.12

1.55

0.20

88.39

งบลงทุน

50

242.75

8.94

10.87

231.88

4.48