แขวงทางหลวงลำพูน

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

82

349.29

119.39

34.80

314.49

9.96

งบประจำ

31

6.00

0.00

4.48

1.52

74.70

งบลงทุน

51

343.29

119.39

30.32

312.97

8.83