แขวงทางหลวงชนบทลำพูน

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

35

71.71

4.30

47.93

23.78

66.83

งบประจำ

8

0.40

0.01

0.36

0.03

91.84

งบลงทุน

27

71.32

4.29

47.57

23.75

66.70