สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

42

4.20

0.00

3.87

0.33

92.23

งบประจำ

38

4.15

0.00

3.82

0.33

92.15

งบลงทุน

4

0.05

0.00

0.05

0.00

100.00