สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

33

3.46

0.00

2.06

1.41

59.40

งบประจำ

27

3.08

0.00

1.76

1.32

57.11

งบลงทุน

6

0.39

0.00

0.30

0.09

77.71