พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

39

10.74

0.00

0.60

10.14

5.57

งบประจำ

36

0.71

0.00

0.60

0.11

84.28

งบลงทุน

3

10.03

0.00

0.00

10.03

0.00