สพฐ.1

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

152

48.60

0.00

68.71

-20.11

141.37

งบประจำ

60

30.41

0.00

65.75

-35.34

216.22

งบลงทุน

92

18.19

0.00

2.96

15.23

16.28