สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังห

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

1

0.01

0.00

0.01

0.00

100.00

งบประจำ

1

0.01

0.00

0.01

0.00

100.00

งบลงทุน

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00