กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

13

1.58

0.00

1.46

0.12

92.65

งบประจำ

13

1.58

0.00

1.46

0.12

92.65

งบลงทุน

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00