มณฑลทหารบกที่34

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

19

148.70

8.24

132.91

15.79

89.38

งบประจำ

16

143.46

3.19

132.72

10.74

92.51

งบลงทุน

3

5.24

5.05

0.19

5.05

3.66