สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

3

0.25

0.01

0.21

0.04

84.81

งบประจำ

3

0.25

0.01

0.21

0.04

84.81

งบลงทุน

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00