สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

3

0.87

0.00

0.83

0.04

95.33

งบประจำ

3

0.87

0.00

0.83

0.04

95.33

งบลงทุน

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00