สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

3

0.84

0.00

0.48

0.36

57.28

งบประจำ

3

0.84

0.00

0.48

0.36

57.28

งบลงทุน

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00