สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

29

12.09

0.00

8.09

4.00

66.92

งบประจำ

26

11.66

0.00

7.67

4.00

65.73

งบลงทุน

3

0.42

0.00

0.42

0.00

99.66