ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

12

3.33

0.00

2.16

1.17

64.84

งบประจำ

6

3.16

0.00

1.99

1.17

62.89

งบลงทุน

6

0.18

0.00

0.18

0.00

100.00