โครงการชลประทานพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

86

407.65

65.17

113.99

293.66

27.96

งบประจำ

4

0.82

0.02

0.62

0.19

76.31

งบลงทุน

82

406.83

65.15

113.36

293.47

27.87