สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

17

5.02

0.00

3.40

1.62

67.72

งบประจำ

12

4.90

0.00

3.28

1.62

66.91

งบลงทุน

5

0.12

0.00

0.12

0.00

100.00