ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1(พะเ

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

10

5.21

0.08

4.13

1.08

79.33

งบประจำ

9

4.14

0.08

3.33

0.80

80.54

งบลงทุน

1

1.07

0.00

0.80

0.27

74.67