สำนักงานประมงจังหวัด

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

15

1.57

0.00

1.15

0.42

73.14

งบประจำ

15

1.57

0.00

1.15

0.42

73.14

งบลงทุน

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00