ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

8

8.55

0.00

5.85

2.70

68.42

งบประจำ

4

7.61

0.00

4.91

2.70

64.54

งบลงทุน

4

0.94

0.00

0.94

0.00

100.00