สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

21

7.59

0.00

4.44

3.15

58.49

งบประจำ

16

7.33

0.00

4.17

3.15

56.97

งบลงทุน

5

0.27

0.00

0.27

0.00

100.00