สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

30

11.58

1.84

5.79

5.79

49.98

งบประจำ

27

9.43

0.02

5.79

3.64

61.38

งบลงทุน

3

2.15

1.82

0.00

2.15

0.00