สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

19

7.99

0.00

7.66

0.34

95.78

งบประจำ

13

7.40

0.00

7.06

0.34

95.44

งบลงทุน

6

0.59

0.00

0.59

0.00

100.00