ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

12

2.46

0.00

1.74

0.72

70.64

งบประจำ

12

2.46

0.00

1.74

0.72

70.64

งบลงทุน

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00