สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

4

3.72

0.27

2.45

1.27

65.87

งบประจำ

4

3.72

0.27

2.45

1.27

65.87

งบลงทุน

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00