แขวงทางหลวงพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

46

367.96

245.76

95.28

272.68

25.90

งบประจำ

5

4.85

0.00

3.10

1.75

63.95

งบลงทุน

41

363.11

245.76

92.18

270.93

25.39