สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

12

1.94

0.00

0.84

1.10

43.31

งบประจำ

12

1.94

0.00

0.84

1.10

43.31

งบลงทุน

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00