สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

1

0.05

0.00

0.02

0.02

54.04

งบประจำ

1

0.05

0.00

0.02

0.02

54.04

งบลงทุน

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00