สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

9

3.89

0.01

2.71

1.18

69.57

งบประจำ

9

3.89

0.01

2.71

1.18

69.57

งบลงทุน

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00