สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

10

1.32

0.02

0.93

0.38

70.89

งบประจำ

5

1.22

0.02

0.84

0.38

68.61

งบลงทุน

5

0.10

0.00

0.10

0.00

100.00