สำนักงานจังหวัดพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

14

7.51

2.83

3.06

4.45

40.76

งบประจำ

13

4.82

0.14

3.06

1.76

63.53

งบลงทุน

1

2.69

2.69

0.00

2.69

0.00