ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

43

226.53

8.03

149.36

77.17

65.93

งบประจำ

25

212.42

0.00

143.51

68.91

67.56

งบลงทุน

18

14.11

8.03

5.85

8.26

41.46