สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

29

9.29

2.43

5.54

3.74

59.69

งบประจำ

14

6.78

0.27

5.30

1.48

78.22

งบลงทุน

15

2.51

2.16

0.24

2.27

9.58