สำนักงานฯจังหวัดพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

3

0.69

0.01

0.45

0.24

65.64

งบประจำ

3

0.69

0.01

0.45

0.24

65.64

งบลงทุน

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00