สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

160

414.38

0.00

52.33

362.05

12.63

งบประจำ

4

3.45

0.00

1.58

1.87

45.72

งบลงทุน

156

410.93

0.00

50.75

360.18

12.35