สนง.คป.จ.พะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

19

4.89

0.25

4.31

0.58

88.08

งบประจำ

16

4.77

0.25

4.18

0.58

87.76

งบลงทุน

3

0.13

0.00

0.13

0.00

100.00