สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

2

0.71

0.00

0.54

0.17

75.75

งบประจำ

2

0.71

0.00

0.54

0.17

75.75

งบลงทุน

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00