สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

13

4.01

0.00

2.77

1.24

69.12

งบประจำ

8

3.95

0.00

2.71

1.24

68.68

งบลงทุน

5

0.06

0.00

0.06

0.00

100.00