เรือนจำจังหวัดพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

45

21.51

5.11

15.52

5.99

72.17

งบประจำ

12

14.21

0.10

13.36

0.85

93.99

งบลงทุน

33

7.29

5.02

2.16

5.13

29.63