สำนักงานจัดหางานพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

8

2.33

0.00

1.46

0.88

62.50

งบประจำ

8

2.33

0.00

1.46

0.88

62.50

งบลงทุน

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00