สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

19

3.54

0.57

1.74

1.80

49.11

งบประจำ

15

2.88

0.02

1.74

1.14

60.36

งบลงทุน

4

0.66

0.55

0.00

0.66

0.00