สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

2

0.82

0.00

0.54

0.28

65.26

งบประจำ

2

0.82

0.00

0.54

0.28

65.26

งบลงทุน

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00