สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึ

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

22

36.91

1.30

31.69

5.22

85.87

งบประจำ

17

35.16

0.84

30.41

4.75

86.49

งบลงทุน

5

1.75

0.46

1.29

0.47

73.44