ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

14

9.55

0.12

4.34

5.21

45.46

งบประจำ

8

5.07

0.00

4.22

0.85

83.21

งบลงทุน

6

4.49

0.12

0.13

4.36

2.82