สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเ

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

125

71.59

3.25

60.54

11.04

84.58

งบประจำ

23

54.08

0.00

46.44

7.64

85.88

งบลงทุน

102

17.51

3.25

14.10

3.41

80.55