สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเ

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

175

107.43

0.50

94.76

12.67

88.21

งบประจำ

23

85.74

0.00

74.92

10.82

87.38

งบลงทุน

152

21.69

0.50

19.84

1.85

91.49