โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

16

27.06

3.40

22.21

4.85

82.07

งบประจำ

10

22.76

0.00

22.21

0.55

97.58

งบลงทุน

6

4.30

3.40

0.00

4.30

0.00