โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

7

16.32

0.00

16.26

0.06

99.64

งบประจำ

7

16.32

0.00

16.26

0.06

99.64

งบลงทุน

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00