โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

12

30.57

9.15

20.79

9.78

68.00

งบประจำ

10

13.06

0.00

13.02

0.04

99.71

งบลงทุน

2

17.51

9.15

7.77

9.74

44.36