วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

รายการ
โครงการ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/สัญญา
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ร้อยละเบิกจ่าย
ภาพรวม

18

9.80

0.00

8.17

1.63

83.39

งบประจำ

17

8.45

0.00

6.97

1.48

82.50

งบลงทุน

1

1.36

0.00

1.21

0.15

88.93